Salgs- & leveringsbetingelser

OPDATERET D. 02.10.2023

 


1. GENERELLE BETINGELSER:

1.1 I disse generelle salgs- og leveringsbetingelser skal HOUSE OF FOODS HOLDING APS forstås som HOUSE OF FOODS HOLDING APS og enhver af dettes datterselskaber eller tilknyttede selskaber uanset om disse er bosiddende i Danmark eller et andet land i EU (herefter benævnt ”HOUSE OF FOODS”)

1.2 Disse generelle salgs- og leveringsbetingelser for HOUSE OF FOODS er gældende for salg og levering af alle varer fra HOUSE OF FOODS, medmindre andet udtrykkeligt og skriftligt er accepteret af HOUSE OF FOODS.

1.3 Købers købsbetingelser specificeret i f.eks. ’Købers generelle købsbetingelser’ og i ’Købers ordrebekræftelse’ gælder ikke medmindre det udtrykkeligt og skriftligt er accepteret af HOUSE OF FOODS.

 


2. INDGÅELSE AF AFTALE:

2.1 Alle tilbud er afgivet med forbehold for mellemsalg.

2.2 Alle tilbud er bindende i én uge medmindre andet udtrykkeligt og skriftligt er aftalt med HOUSE OF FOODS.

2.3 En endelig salgsaftale er kun gyldig efter HOUSE OF FOODS har sendt en skriftlig ordrebekræftelse til Køberen (”Ordrebekræftelse”).

2.4 Hvis Køberen er af den opfattelse, at betingelserne i HOUSE OF FOODS’ Ordrebekræftelse afviger fra betingelserne som parterne har aftalt, skal Køberen inden to (2) hverdage give HOUSE OF FOODS skriftlig besked herom. Hvis Køberen ikke reklamerer over Ordrebekræftelsen, skal betingelserne heri gælde i ethvert forhold ved salget.

 


3. PRISER:

3.1 Tilbud og aftalte priser er eksklusive skatter, moms og enhver anden afgift.

3.2 Medmindre andet er aftalt, omfatter prisen angivet i Ordrebekræftelsen emballeringsomkostninger og de omkostninger (hvis relevante) og udgifter, som HOUSE OF FOODS skal afholde som følge af de gældende leveringsbetingelser, jf. pkt. 4.1.

3.3 Hvis leveringsomkostningerne forbundet med levering til det aftalte leveringssted stiger efter datoen for Ordrebekræftelse, vil prisen herfor automatisk blive justeret forholdsmæssigt.

 


4. LEVERINGSBETINGELSER:

4.1 Alle aftalte leveringsklausuler fortolkes i overensstemmelse med den seneste version af INCOTERMS udgivet af Det Internationale Handelskammer i Paris, Frankrig, på tidspunktet for HOUSE OF FOODS’ Ordrebekræftelse. Leveringsklausulen for enhver levering vil være som angivet i Ordrebekræftelsen.

 


5. LEVERING:

5.1 Datoen for levering som angivet i Ordrebekræftelsen er foreløbig og skal således ikke betragtes som et bindende tidspunkt for levering for HOUSE OF FOODS.

5.2 Køberen har ingen misligholdelsesbeføjelser herunder erstatningskrav af nogen art, herunder driftstab mv. i tilfælde af forsinkelser.

5.3 Forsinkelser anses for ikke at være væsentlige medmindre a) det udtrykkeligt er angivet i Ordrebekræftelsen, at enhver forsinkelse er væsentlig eller b) HOUSE OF FOODS ikke er i stand til at levere de aftalte varer indenfor 14 dage efter Køberens skriftlige henvendelse til HOUSE OF FOODS. HOUSE OF FOODS er berettiget til at foretage delleverancer forudsat at sådanne delleverancer ikke er til væsentlig gene for Køberen. Køberen er i tilfælde af væsentlig forsinkelse i henhold til ovenstående berettiget til at kræve genforhandling af den konkrete del af den indgåede kontrakt henholdsvis ophævelse heraf. Ophæves kontrakten af Køberen i henhold til ovenstående retningslinjer, af andre årsager end force majeure, kan Køber være berettiget til kompensation for direkte omkostninger relateret til den del af kontrakten, som er forsinket. Kompensationen dækker ikke tabt profit, rente, ethvert indirekte tab eller følgeskader. Hvis en væsentlig forsinkelse opstår efter HOUSE OF FOODS har påbegyndt levering ved delleverancer, skal Køberen betale for delleverancerne i henhold til kontrakten.

 


6. MANGLER:

6.1 Køberen er forpligtet til at undersøge det leverede for eventuelle mangler straks ved modtagelsen.

6.2 HOUSE OF FOODS er kun ansvarlig for oprindelige mangler og skal således ikke være ansvarlig for mangler forårsaget af Køberen (f.eks. fordi de købte varer ikke er håndteret eller opbevaret korrekt). Hvis Køberen reklamerer over mangler, skal Køberen godtgøre, at de købte varer har været håndteret og opbevaret korrekt.

6.3 Køberen skal reklamere overfor HOUSE OF FOODS ved enhver synlig mangel eller fejl i antal straks ved modtagelsen, da ethvert krav mod HOUSE OF FOODS ellers fortabes.

6.4 Ved skjulte mangler (f.eks. mangler som Køberen ikke kunne eller burde have opdaget ved modtagelsen), skal Køberen skriftligt reklamere til HOUSE OF FOODS straks efter Køberen har eller burde have opdaget de skjulte mangler.

6.5 Hvis Køberen ikke rettidigt har reklameret skriftligt for påståede mangler i henhold til de ovenfor angivne frister, har Køberen fortabt ethvert krav relateret til manglerne. Hvis der opstår mangler som følge af transporten af varerne, og HOUSE OF FOODS i henhold til de aftalte leveringsbetingelser (jf. punkt 4.1) kan holdes ansvarlig for en sådan mangel, fortaber Køber ethvert krav, hvis skriftlig reklamation om den påståede mangel ikke er modtaget af HOUSE OF FOODS i så god tid, at HOUSE OF FOODS rettidigt kan indsende skriftlig reklamation til transportøren indenfor den gældende lovbestemte frist for reklamationer i henhold til de relevante transportregler.

6.6 Hvis HOUSE OF FOODS indgår i en drøftelse af sagsforhold med Køber vedrørende et påstået krav, som er fremsat for sent, eller som HOUSE OF FOODS ikke er ansvarlig for (f.eks. mangler forårsaget af transporten), skal dette ikke betyde, at HOUSE OF FOODS giver afkald på sin ret til efterfølgende at påstå forsinkelse i Købers fremsættelse af kravet eller i øvrigt indeholde nogen accept af et eventuelt ansvar.

6.7 Hvis Køber konstaterer, HOUSE OF FOODS kan holdes ansvarlig for eventuelle mangler, skal HOUSE OF FOODS efter eget skøn og som sin eneste forpligtelse erstatte leverancen, afhjælpe manglen eller tilbyde Køber et forholdsmæssigt afslag, hvorefter manglen skal anses for fuldt ud afhjulpet.

6.8 Køber skal ikke have andre afhjælpningsmidler, herunder erstatningskrav af nogen art, herunder driftstab eller tabt fortjeneste.

 


7. BETALINGSBETINGELSER OG EJENDOMSFORBEHOLD:

7.1 Betalingsbetingelserne er som angivet i Ordrebekræftelsen.

7.2 Såfremt betaling ikke sker senest på forfaldsdagen, kan HOUSE OF FOODS på det pågældende tidspunkt opkræve renter af det udestående beløb med 2 % pr. påbegyndt måned fra fakturadatoen.

7.3 Køberen er ikke berettiget til at tilbageholde nogen betaling eller modregne nogen betaling i tilfælde af påståede udestående krav mod HOUSE OF FOODS, som ikke er godkendt af HOUSE OF FOODS.

7.4 HOUSE OF FOODS forbliver ejer af alle varer leveret til Køber, indtil betaling er modtaget fuldt ud fra Køber. Varerne forbliver HOUSE OF FOODS’ ejendom, og Køber skal opbevare varerne så de let kan identificeres som HOUSE OF FOODS’ varer indtil betaling for dem og for alle andre varer, der er aftalt solgt til virksomheden, er modtaget fuldt ud. Hvor ejendomsretten til varer forbliver hos HOUSE OF FOODS, er HOUSE OF FOODS til enhver tid berettiget til at tilbagetage alle leverede varer. HOUSE OF FOODS kan med det formål at genvinde sine varer gå ind på ethvert sted, hvor de opbevares, eller hvor det med rimelighed antages at de opbevares, og tilbagetage varerne. Det er Købers eneansvar at sikre, at alle varer modtaget fra HOUSE OF FOODS er fuldt forsikret mod enhver begivenhed herunder men ikke begrænset til brand, tyveri, oversvømmelse mv., indtil ejendomsretten til de pågældende varer er overgået til Køber. Skulle varerne blive beskadigede på nogen måde efter Køber har modtaget dem, er Køber forpligtet til at betale HOUSE OF FOODS den fulde købesum for varerne.

 


8. ANSVARSFRASKRIVELSE:

8.1 HOUSE OF FOODS kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for indirekte tab eller følgetab såsom tabt fortjeneste, tab af indtjening, tab af goodwill, tab af forventede besparelse mv.

8.2 HOUSE OF FOODS’ ansvar for ethvert tab eller skade er begrænset til det beløb, som Køber har betalt for det parti varer, som kravet er baseret på.

 


9. FORCE MAJEURE:

9.1 Følgende omstændigheder indebærer ansvarsfritagelse fra HOUSE OF FOODS’ side, når sådanne omstændigheder indtræffer efter aftalens indgåelse og hindrer, udskyder eller gør opfyldelsen af aftalen uforholdsmæssigt bekostelig:

9.1.1 Krig, optøjer, borgerlig uro, strejker, blokader eller lockout (uanset om HOUSE OF FOODS er en part heri eller årsagen til sådanne konflikter eller ej), i tilfælde af brand, naturkatastrofer, epidemier, pandemier, mangel på transportmidler eller transportulykker, valutarestriktioner, betalingsrestriktioner, forbud mod import eller eksport, driftssvigt eller anden nedlukning af driften eller en lignende situation, der forårsager en hindring for HOUSE OF FOODS’ overholdelse af aftalen.

9.2 I sammenhæng med ovennævnte omstændigheder skal HOUSE OF FOODS være berettiget til at annullere en ordre eller en del af en ordre, uden at det bliver betragtet som brud på kontrakten, eller ret til at levere varerne når hindringen ikke længere eksisterer.

 


10. IMMATERIELLE RETTIGHEDER:

10.1 Salget af varerne giver ikke nogen som helst licens til nogen immateriel rettighed tilhørende HOUSE OF FOODS, inklusive dets varemærker og navne.

 


11. PRODUKTANSVAR:

11.1 HOUSE OF FOODS’ produktansvar skal være begrænset i videst muligt omfang under gældende lovgivning. HOUSE OF FOODS kan under ingen omstændigheder blive holdt ansvarlige for nogen form for indirekte omkostninger/tab, såsom – men ikke begrænset til – driftstab, tabt indtjening, følgeskader og -omkostninger, eller indirekte skade eller tab pådraget af køber eller tredjepart, dette inklusiv omkostninger til og i forbindelse med myndigheders håndtering og/eller sanktioner.

11.2 Køber skal informere HOUSE OF FOODS skriftligt uden ugrundet ophold, hvis Køber får kendskab til forhold, der kan begrunde produktansvar fra HOUSE OF FOODS’ side.

11.3 Køber er forpligtet til at acceptere en retssag anlagt mod ham i samme forum, som kan behandle en sag mod HOUSE OF FOODS vedrørende produktansvar. HOUSE OF FOODS er dog berettiget til at bestemme, at det interne forhold mellem Køber og HOUSE OF FOODS skal afgøres i overensstemmelse med punkt 12.

 

12. JURISDIKTION OG GÆLDENDE LOV:

12.1 Enhver tvist, der udspringer af eller relaterer sig til parternes aftale, herunder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser samt spørgsmål om produktansvar, skal afgøres efter dansk ret. Denne bestemmelse om gældende ret omfatter dog ikke dansk rets internationalt privatretlige regler, herunder CISG.

12.2 HOUSE OF FOODS’ værneting, Retten i Aalborg, er det aftalte værneting. HOUSE OF FOODS er dog altid berettiget til i stedet herfor at anlægge sag mod Køber på Købers værneting. HOUSE OF FOODS er endvidere berettiget til at anmode om, at en tvist afgøres ved voldgift arrangeret af Voldgiftsinstituttet i overensstemmelse med de regler for voldgiftsproceduren, der er vedtaget af Voldgiftsinstituttet, og som er gældende på det tidspunkt, hvor en sag indledes. Voldgiftsretten skal have hjemsted i Aalborg, og sagen føres på engelsk. Denne paragraf 12.2 skal dog ikke forhindre nogen af parterne i at søge foreløbige retsmidler såsom begæring om et påbud, udlæg mv.

 

13. INDIVIDUALITET:

13.1 Hvis en eller flere bestemmelser i disse vilkår endeligt fastslås som ugyldige eller ikke kan håndhæves, forbliver resten af disse betingelser gældende. I dette tilfælde skal bestemmelsen/bestemmelserne erstattes af sådanne gyldige og håndhævelige bestemmelser, som kommer så tæt på formålet og den juridiske stilling for den eller de ugyldige eller ikke-gennemførlige bestemmelser som muligt.

 

14. AFKALD:

14.1 Hvis HOUSE OF FOODS ikke udøver eller håndhæver nogen rettigheder i salgs- og leveringsbetingelser, skal det ikke anses for at være et afkald på en sådan rettighed, ej heller afkald på udøvelsen eller håndhævelsen deraf på noget tidspunkt eller tidspunkter derefter forhindres.